Tag மனம்

உளவியல்-அறிமுகம் (Introduction-Psychology)

வணக்கம். இப்பதிவானது உளவியல் பற்றி ஒரு பொதுவான கட்டமைப்பை பற்றி மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க உதவும். உளவியல் என்பது மனம் மற்றும் நடத்தை அல்லது ஒருவரது குண நலன்கள் பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு ஆகும். தனித்தனியாகவும் குழுக்களாகவும் மக்கள் எவ்வாறு சிந்திக்கிறார்கள், உணர்கிறார்கள் மற்றும் செயல்படுகிறார்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள இது முயல்கிறது.  ஆராய்ச்சி, கவனிப்பு மற்றும்…

Awaking Minds